Privacy verklaring

ICTFACTORY, Mechelsesteenweg 471, BTW BE 0889.621.741, 3020 Herent (hierna ICTFACTORY) neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?
Wanneer u inschrijft of ingeschreven blijft voor onze nieuwsbrief verzamelen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

 • Om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren;
 • Om u op de hoogte te houden van de werkzaamheden aan uw pc of laptop;
 • Voor onze klantenadministratie;
 • Om u op de hoogte te houden van onze acties (niet meer dan zes keer per jaar);
 • Om marktonderzoek te verrichten;
 • Voor het beheer van onze website;
 • Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties;

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
De door ons verzamelde gegevens worden niet gedeeld met andere bedrijven of verenigingen.

4. Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht op inzage en verbetering, contacteer schriftelijk op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (info@ictfactory.com).
U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

5. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:

 • kan u van ons sms of telefonische oproepen krijgen, met informatie over herstellingen of onderhoud aan uw pc of laptop.
 • Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst op www.bel-me-niet-meer.be

6. Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • kan u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen (wij verbinden ons ertoe niet meer dan zes keer per kalenderjaar een nieuwsbrief te verzenden).
 • kan u van ons GEEN e-mails ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

7. Als u ons uw postadres meedeelt:

 • kan dit gebruikt worden voor facturatie of door u aangevraagde documentatie.

 

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.privacycommission.be.  Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (info@ictfactory.com).

Op eenvoudig aangeven via mail op info@ictfactory.com kunt u het ontvangen van onze nieuwsbrief stopzetten.

Algemene voorwaarden
1.
Algemeen
1.1.
In deze voorwaarden wordt ICTFACTORY België Comm. V., gevestigd te Herent, Mechelsesteenweg  471, aangeduid als ICTFACTORY en haar contractspartner als afnemer.
1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met ICTFACTORY. Eventuele algemene (inkoop-, leverings-, betalings) voorwaarden van afnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3.
Naast deze algemene voorwaarden kan ICTFACTORY aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4.
Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden ICTFACTORY heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
2.
Offertes
2.1.
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2.
De prijscouranten en prijsvermeldingen van ICTFACTORY zijn geen offerte.
3.
Totstandkoming van de overeenkomst
3.1.
Overeenkomsten komen eerst schriftelijk tot stand voordat een bestelling of reparatie-opdracht van ICTFACTORY op haalbaarheid is beoordeeld. ICTFACTORY heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
4.
Afbeeldingen
4.1.
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2.
Alle door of in opdracht van ICTFACTORY gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van ICTFACTORY en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
4.3.
De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan ICTFACTORY te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van ICTFACTORY van € 500,- per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.
5.
Prijzen en het aanbod
5.1.
Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en inclusief heffingen zoals recupel, reprobel, bebat of auvibel.
5.2.
Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief of invoering van mogelijke heffing door de overheid).
5.3.
Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.4.
Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.
5.5.
De zaken van ICTFACTORY worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van ICTFACTORY. De diensten van ICTFACTORY worden verricht tegen de prijs die ICTFACTORY na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
5.6.
Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
5.7.
Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
5.8.
Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
5.9.
Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.
6.
Verzending/aflevering
6.1.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt ICTFACTORY de wijze van verzending. In geval ICTFACTORY de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van ICTFACTORY. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
6.2.
De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
6.3.
In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door ICTFACTORY op te geven opslagplaats, heeft ICTFACTORY het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan ICTFACTORY toekomende rechten.
7.
Leveringstermijnen
7.1.
De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van ICTFACTORY.
7.2.
Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
7.3.
De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat ICTFACTORY na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij ICTFACTORY een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.
7.4.
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens ICTFACTORY. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van ICTFACTORY of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
8.
Zichtzendingen
8.1.
De door ICTFACTORY afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door ICTFACTORY aan te geven doeleinden, wanneer ICTFACTORY dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
8.2.
Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door ICTFACTORY op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin ICTFACTORY deze zaken aan de afnemer afleverde.
9.
Betaling
9.1.
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval ICTFACTORY een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2.
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.3.
Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan ICTFACTORY verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
9.4.
Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en ICTFACTORY tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan ICTFACTORY te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 150,- per factuur.
9.5.
Niet tijdige betaling geeft ICTFACTORY het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
9.6.
ICTFACTORY is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door ICTFACTORY te verrichten prestaties, een en ander op een door ICTFACTORY aan te geven wijze.
9.7.
Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
9.8.
In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
9.9.
Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
9.10.
ICTFACTORY staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.
10.
Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
10.1.
De eigendom van de geleverde zaken wordt door ICTFACTORY uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
10.2.
Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van ICTFACTORY de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderzins te bezwaren.
10.3.
De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van ICTFACTORY de zaken aan ICTFACTORY ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan ICTFACTORY of aan de door ICTFACTORY aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
10.4.
ICTFACTORY verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtigingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van ICTFACTORY ten behoeve van andere aanspraken die ICTFACTORY op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van ICTFACTORY zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
10.5.
Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van ICTFACTORY tot volledige voldoening van al hetgeen ICTFACTORY van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.
11.
Reclames
11.1.
Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan ICTFACTORY kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt ICTFACTORY geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
11.2.
Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
11.3.
Indien een reclame door ICTFACTORY gegrond wordt bevonden, heeft ICTFACTORY het recht te harer keuze:
A:
de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
B:
het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan ICTFACTORY worden afgegeven;
C:
het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
11.4.
De afnemer dient in een voorkomend geval ICTFACTORY onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
11.5.
Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. ICTFACTORY aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ICTFACTORY op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ICTFACTORY deze zaken aan de afnemer afleverde.
11.6.
Audio-, video- of datadragers en bij software waarvan het zegel is verbroken of de verpakking is geopend kunnen nooit worden geretourneerd. Dit geldt ook bij levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld of samengesteld of bij koopovereenkomsten die in vorm van een veiling tot stand komen.
11.7.
In afwijking van het elders in deze voorwaarden bepaalde, is ICTFACTORY niet gehouden reclames in behandeling te nemen ter zake van apparatuur die is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van ICTFACTORY aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door onoordeelkundig gebruik.
12.
Garantie
12.1.
ICTFACTORY staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
12.2.
Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt 2 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.3.
Indien de afnemer aan ICTFACTORY een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van ICTFACTORY. De afnemer zal alsdan ICTFACTORY vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
12.4.
Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan ICTFACTORY verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van ICTFACTORY zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
12.5.
Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft ICTFACTORY garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
12.6.
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door ICTFACTORY op te geven adres.
12.7.
Voor zaken met een door andere dan ICTFACTORY bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
12.8.
De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A:
indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
B:
indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ICTFACTORY zijn verricht;
C:
bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
D:
indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
E:
indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
F:
indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;
G:
Indien apparatuur is verkocht zonder besturingssysteem en/of driversoftware, tenzij de afnemer ten genoegen van ICTFACTORY aantoont dat het gebrek of disfunctioneren is te wijten aan een gebrek in de geleverde apparatuur, dat niet is ontstaan door oorzaken zoals beschreven onder 12.8 sub A tot en met F.
13.
Handelsmerk
13.1.
De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door ICTFACTORY afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
14.
Aansprakelijkheidsbeperking
14.1.
ICTFACTORY, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
14.2.
Onverminderd het vorenstaande is ICTFACTORY in ieder geval nimmer aansprakelijk:
A:
wegens niet, of niet tijdige levering;
B:
voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
C:
in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
D:
indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;
E:
voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in ICTFACTORY’s bedrijfsruimte bevinden;
F:
voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
G:
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
H:
voor schade veroorzaakt door geleverde software;
I:
voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
J:
voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
14.3.
Indien ICTFACTORY in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt ICTFACTORY slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
14.4.
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is ICTFACTORY nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
14.5.
De afnemer zal ICTFACTORY vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens ICTFACTORY.
14.6.
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ICTFACTORY.
15.
Niet-toerekenbare tekortkomingen
15.1.
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door ICTFACTORY niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan ICTFACTORY niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor ICTFACTORY als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
15.2.
Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van ICTFACTORY alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door ICTFACTORY redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
15.3.
ICTFACTORY heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. ICTFACTORY is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ICTFACTORY gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. ICTFACTORY behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
15.4.
ICTFACTORY heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
16.
Ontbinding
16.1.
Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens ICTFACTORY niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die ICTFACTORY te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
16.2.
In gevallen onder 1 genoemd, heeft ICTFACTORY het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
16.3.
ICTFACTORY is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
16.4.
In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst ICTFACTORY schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
16.5.
De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
16.6.
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ICTFACTORY verrichte prestaties, en heeft ICTFACTORY onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
17.
Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht
17.1
Deze bepaling heeft en enkel betrekking op verkopen aan afnemer via de internetsite van ICTFACTORY, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen afnemer en ICTFACTORY terwijl er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel 77 e.v. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Is dit niet het geval, dan kan de afnemer zich niet beroepen op deze bepaling.
Een eventueel verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden:
A: de consument zoals gedefinieerd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument;
B: het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor
de afnemer besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
C: het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma
D: de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is
niet verbroken
E: het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken.
17.2.
De afnemer kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:
A: het verzakingsrecht moet binnen de veertien kalenderdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen ICTFACTORY op de
hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde
bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30
dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de afnemer op te geven;
B: indien het product reeds in het bezit is van de afnemer moet de afnemer het product binnen dezelfde termijn van 14
kalenderdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening risico.
18.
Algemene Voorwaarden en bemiddeling
18.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Antwerpen waar enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met de Belgische wet blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. De voorwaarden worden op verzoek van koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder Retourrecht bij Informatie en Service
18.2.
ICTWaarborg biedt een bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.be in te vullen. Als voorwaarden geldt dat eerst de klachtenprocedure van de betrokken ICTWaarborg-deelnemer is doorlopen en dat het gaat om een product of dienst die valt onder de kernactiviteit van de ICTWaarborg-vakgroep waar het bedrijf onder valt en dat tevens niet ook een andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.